Hours:

  • Mon-Wed 10a-10p
  • Thurs, Fri & Sat 10a-11p
  • Sun 11a-9p

287 Portland St
Saint Johnsbury, VT 05819

Phone (802)-748-5144